Kiinnostaako filosofia?


Filosofinen keskustelupiiri on osana sivistyksen teemavuosi 2024-ohjelmaa.

Lisätiedot: www.sivistys.fi 

Maksuton. Ilmoittaudu mukaan. Seuraavan tapaamisen näet alapuolelta.


Lyhyesti:

Hyvää keskustelua hyvässä porukassa kerran kuukaudessa lauantaisin. Ajatus vapaa. Ohjaaja rakentaa keskustelun rungon etukäteen, mutta teema päätetään yhdessä. Näin varmistetaan keskustelujen yhteinen mielekkyys ja laatu.

Keskusteluryhmä on filosofinen ja filosofian viitekehys käytännöllinen. Tyylimme on käsiteanalyyttinen, eli käsityksiin ja yksittäisiin käsitteisiin pohjautuvaa. On hyvä varautua siihen, että omaa ajattelua tullaan haastamaan. Puhdasoppineisuutta emme harrasta, mutta teorioita kylläkin.


Aiheet voivat olla koskettavia ja vaikeitakin, silti ryhmämme ei ole terapeuttinen, vaan nimenomaan tarkkaavaiseen ajatteluun orientoitunut. Jokainen osallistuja on ihmisenä tärkeä. Ehkä lisäämme jotakin ajatteluun, ehkä luovumme jostakin. Kukin luo käsityksensä itsenäisesti.

Usein toistuvia teemoja ovat mm. viisaus (tilannetaju, hyveet, arvoteoriat), onnellisuus (hedonismi, elämän tyytyväisyys), rakkaus (sen muodot, symmetria, ehdottomuuden asteet ja piirteet) sekä eettisyys (moraali, metaetiikka, hyvä, oikea, retoriikka, eleet yms metafilosofia). 

Toisaalta, käsittelemme kaikkea mikä sattuu vain kiinnostamaan (käsiteanalyysi).
 
Päämääränämme on "havaita se meri, missä milloinkin uimme"


Seuraava tapaaminen: 


KESÄTAUKO (kesällä luontopolut. kysy lisää)

La 28.9 klo.13
Pääaihe: - 

La 26.10 klo.13
Pääaihe: -

La 30.11  klo.13
 
Pääaihe: -Menneet tapaamiset:

Lauantai 18.5.2024
 
Pääaihe: arvoteoriat ja moraali
Kävimme läpi arvoteorioita. Käytiin läpi mm. Erik Ahlmanin ja Ilkka Niinluodon jäsentelemiä erilaisia luokkia arvoista. Pohdittiin mitä arvoja itsestä löytyy, ja miten ne näyttäytyvät konkreettisesti ja ajatusrakenteellisesti.

Pohdittiin hedonismin suhdetta onneen, esimerkiksi nautintoa ilon lisääjänä, mutta myös hedonismia itsekurillisena haittana muiden arvojen, kuten terveys, tavoittamisessa.

Samanlaista arvojen läpivientiä pohdittiin tosielämän tilanteista erilaisiin teorioihin ja ajatuskokeisiin. Todettiin arvojen tehtävänä olevan tietynlainen keskenäinen kriiseily. Sisäiset arvot kamppailevat kärkipaikasta ihan jo luontaisen puutostilan, kuten nälän tai sosiaalisen yksinäisyyden, kautta.

Lopulta luotiin arvopalikoista hyvän elämän ja huonon elämän reseptit. Mielenkiintoista oli havaita, että toisille oli helpompaa luoda huonon elämän resepti, ja toisille helpompaa luoda hyvän elämän resepti.

Käytiin keskustelua arvojen tulkinnanvaraisuudesta (esimerkiksi vallan, oikeudenmukaisuuden ja lainopillisuuden uhasta väkinäiseen huonoon elämään, kuten tiukkaan kontrolliin ja itseilmaisun tukahduttamiseen) ja todettiin, ettei hyvän elämän reseptejä ole sinänsä olemassakaan, ja että liika kankeus sekä kyvyttömyys tulkita moniselitteisyyttä mahdollistaa huonoa elämää.

 

Lauantai 27.4.2024 klo.13 

Pääaihe: hyveet.
Kävimme läpi neljä klassista hyvettä: rohkeus, kohtuullisuus, oikeamielisyys ja käytännöllinen viisaus. Keskustelu pyöri enimmäkseen kahden ensimmäisen abstraktion ympärillä. 
Pohdimme mihin hyveillä lähtökohtaisesti viitataan? Mikä on niiden olemus?
Löysimme ajatuksia, kuten että hyve on jotakin, joka on pois sen kahdesta vastakkaisesta paheesta. Esimerkiksi rohkeus on jotakin, joka ei ole pelkuruutta, mutta ei myöskään varomattomuutta. Pohdimme mahdollisia rohkeutta tai kohtuullisuutta vaativia tilanteita elävästä elämästä.
Mietimme myös vaikeimman hyveen ja helpoimman paheen symmetrisyyttä, ja sitä, miten kaikki hyveet lopultakin kutoutuvat yhteen.
Arvioimme lopuksi tahdonvoiman merkitystä suhteessa hyveeseen. Hyveen tulisi olla luonnollinen osa elämää - ei siis mitään pakotettua. Hyveellinen ihminen ei liiemmin kipuile tahdonvoimallisesti asioita, kuten varastaakko unohtunut lompakko vai ei, elääkkö kohtuullisuuden periaatteessa vai ei, tai jäädäkkö pelkuruuteen tai uhkapelaamiseen.
Päivän anti oli älyllistä jäsentelyä käsitteellisestä abstraktiosta käytäntöön.

Lauantai 16.3.2024 klo.13.00

Pääaihe: prof. Timo Airaksinen vierailu
Keskustelua mm tarkoituksen ja merkityksen eroista. Hyödynsimme Kreikan mytologian Sisyfosia, joka oli kirottu pyörittämään kiveä mäkeä ylös, ja kun se hän vihdoin pääsi huipulle, kivi vieri takaisin alas. Näin tehtiin pesäeroa mm elämäntarkoituksella ja elämän merkityksellä.
Lisäksi pohdintaa filosofian luonteesta eroteltuna uskonnollisesta ajattelusta.
Pohdittiin hyveiden luonnetta ja niiden luonteenpiirteellisisä ominaisuuksia sekä hyveiden suhde tahdonvoimaan ja paheisiin.
Suuret kiitokset prof. Timo Airaksiselle antoisista ja oivalluttavista keskusteluista. 

Lauantai 24.2.2024 klo.13 

Pääaihe: Vapaa tahto 
Pohdintaa, mistä vapaa tahto olisi vapaa (negatiivinen vapaa tahto), ja mihin se olisi vapaa (positiivinen vapaa tahto). Tarkastelimme teemaa käytännönläheisesti. Esimerkkinä: sosiaalisen paineen rajaukset, lain rajaukset ja omien kykyjen rajoitteet vapaalle tahdolle.
Pohdimme moralismia elämää rajoittavana tekijänä, ja sivistystä vapautta lisäävänä tekijänä. Lisäksi heräsi kysymyksiä kuten: mikä on moraalin merkitys vapaudelle, ja milloin sivistymättömyys luo vapautta?

Lauantai 20.1.2024 IoT Center
Pääaihe: kiltteys ja ironia
Kävimme läpi kiltteyden hyvettä; mitä on olla kohtelias, avulias, muut huomioon ottava, tunnustusta antava.

Pohdimme aihetta myös ironisesti; millaiseen satiiriin ja komiikkaan katteeton kohteliaisuus tai kehu voi johtaa (keisarin uudet vaatteet), ja millaista elämändraamaa liika avuliaisuus synnyttää itselle ja ympäristölle.

Tarkastelimme eri ironian lajeja (kohtalon ironia, sokraattinen ironia, romanttinen ironia) ja pohdimme ironian merkitystä asenteena


Lauantai 26.11.2023 IoT Center
Pääaihe:
Rakkaus
Kokemuksia siitä, miten on viimeksi ilmaissut rakkautta, ja miten sitä on kokenut. Löysimme erilaisia rakkauden muotoja, kuten: eleet, sanat, läsnäolo, olemus, toiminta. Rakkautta löytyi myös auringonsäteinä luonnosta aina kissojen silmien siristelyyn.
Erittelimme rakkauden laadun neljään eri osaan sen ehdollisuuden mukaan, ja punnitsimme järjestyksen merkityksiä.
Äidinrakkaus on parhaimmillaan ehdotonta ja epäsymmetristä - äiti ei aseta ehtoja sille, millaista lastaan hän rakastaa. Huomioitavaa oli, että lapsen kypsyessä rakkaudesta tulee enemmän symmetrisempää.
Toiseksi romanttinen - tunteita ja mielikuvitusta painottava - rakkaus. Silloin suhteelle asetetaan ehdot miten tulee toimia (esim. ei petetä, kohdellaan arvostavasti). Romanttiseen rakkauteen sisältyy mahdollisesti yhä kehittyvää symmetrisyyttä ja ehdottomuutta, mutta sen luonne on enemmänkin persoonien välistä jännittettä. Ydin kysymys kuului: millaisia odotuksia suhteeseen liittyy? Rakastetaanko ihmistä vai ideaa?
Kolmantena ystävänrakkaus, joka on luonteeltaan symmetristä ja ehdollista. Löysimme yksimielisyyden siitä, että on typerää olla ystävä hänen kanssaan, joka ei ole mitenkään vastavuoroinen. Se ei olisi ystävyyttä.
Neljäntenä isänmaanrakkaus, joka pilkottuna tarkoittaa yhteisön rakastamista. Se on voimakkaan ehdollista ja epäsymmetristä. Se on myös persoonasta kumpuavaa. Voimme rakastaa esimerkiksi isänmaamme ihmisiä, sen taloutta tai luontoa, ja se voi olla ristiriidassa jonkun toisen isänmaanrakkauden kanssa. 


Lauantai 21.10.2023 IoT Center
Pääaihe: halun ja tahdon erot sekä yhtäläisyydet.
Kokemuksia ja pohdintaa halun ja tahdon eroista ja yhtäläisyyksistä. Käytiin läpi, miten arkikielenkäyttö auttaa havaitsemaan pieniä, mutta oleellisia huomioita näiden kahden käsitteen syvällisyydestä. Pohdintaa myös erilaisista ajattelutavoista aina käsitteellisestä visuaaliseen, sekä niiden vetovoimaisista luonteista.


Lauantai 2.9.2023 IoT Center
Pääaihe: ensivaikutelman problematiikka
Kokemuksia ensivaikutelman erehdyttävyydestä, niin hyvässä kuin pahassa. Argumentaatiota ajattelun, toiminnan, puheiden ja asenteiden dynamiikasta. Pohdintaa viisaista (eettisistä tilannetajuisista) kohtaamisista, itsepuolustuksesta, hyökkäävyydestä, välinpitämättömyydestä ja erilaisista tavoista välittää ja kokea välittäminen.12.5.2023 Lahti
Pääaihe: yleinen, kokeileva


10.3.2023 IoT Center
Pääaihe: yleinen, kokeileva 


Tavoitat meidät:

joonas.lehtinen88@hotmail.fi